БАЦИ представи на Министерството на финансите позицията си относно Европейската схема за търговия с емисии и алтернативни/допълващи регулаторни механизми

БАЦИ с писмо се обърна към МФ в светлината на наскоро представената Европейска дългосрочна стратегия относно въглерода „Чиста планета за всички“ и амбицията й за просперираща, модерна и конкурентна европейска икономика. Прилагането на тази дългосрочна визия предполага преработване на основните политики на ЕС, сред които индустриалната политика, която трябва да насърчава иновациите и да гарантира конкурентоспособността на европейската промишленост. Потенциалните загуби на конкурентоспособност ще доведат до изместване на въглеродни емисии, т. е. прехвърляне на въглеродни и енергоемки отрасли в страни с по-малко строги регулации в това отношение. Чрез Европейската система за търговия с емисии (ЕСТЕ) – основния инструмент за декарбонизация на европейската икономика, Европейската комисия се опитва да защити секторите, застрашени от изместване на въглеродни емисии, като им предоставя безплатни квоти до нивото на най-добре представящите се предприятия в даден сектор. Анализът, заедно със съобщението относно дългосрочната визия „Чиста планета за всички“ и многобройни секторни проучвания, потвърждават, че рисковете от загуби на конкурентоспособност и следователно, изместване на въглеродни емисии, са реални за засегнатите сектори при липса на защитни мерки. Ето защо при прилагането на ЕСТЕ е необходимо да се продължи работата по справяне с рисковете от изместване на въглеродни емисии, като същевременно се работи за убеждаването на други юрисдикции да въведат еквивалентни разпоредби.

Паралелно с работата по законодателството относно ЕСТЕ фаза IV, разбираме, че са започнали дискусии относно алтернативни/допълващи регулаторни механизми като „Механизъм за корекция на границата (Border Carbon Adjustments- BCAs)“ или „Механизъм за включване на въглеродни емисии (Carbon Inclusion Mechanism – MICx)“, които имат за цел да уеднаквят изискванията към интензивната откъм въглерод промишленост в ЕС и в трети страни. Тъй като темата може да бъде повдигната за обсъждане на предстоящото заседание на Съвета по икономически и финансови въпроси (9 юли 2019 г.), БАЦИ сподели с МФ позицията си, която е идентична с тази на Асоциацията на европейската циментова промишленост (CEMBUREAU) относно алтернативните или допълващи механизми към ЕСТЕ:

  • независимо от спецификата на предложената система, тя трябва да бъде оценена по отношение на съвместимостта й с Европейската схема за търговия с емисии, относно приложимостта и законосъобразността;
  • системата следва да се прилага еднакво по отношение на всички енергоемки сектори, без разграничение;
  • системата следва да допълва схемата за безплатни квоти съгласно ЕСТЕ, където са положени основите относно защитата от изместване на въглеродни емисии;
  • системата следва да осигури дългосрочна правна сигурност, особено по отношение на търговията (спазване на правилата на СТО), като трябва да осигури и равни условия на експортните пазари;
  • системата следва да осигури и равни условия между вносителите и производителите от ЕС: вносителите трябва да плащат по отношение на тяхното действително ниво на емисии (не до средното равнище на емисии в ЕС) и за да се гарантира въглеродна неутралност на продуктите на европейския пазар, следва да бъдат включени емисиите от транспорта до границите на ЕС.