Искане до МОСВ за отлагане подаването на хармонизирана информация към ЦТ

БАЦИ отправи искане до МОСВ да се отложи датата за предоставяне на хармонизирана информация към центровете по токсикология, във връзка с прилагане на Регламент (ЕС) №2017/542 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) №1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и отлагане на датите, от които се прилага представянето на хармонизирана информация към Центровете по токсикология.

Българската Асоциация на Циментовата Индустрия (БАЦИ) оценява усилията на Европейската комисия, Европейката агенция по химикали и компетентните органи в България да осигурят гладко въвеждане на новите изисквания на Регламент (ЕС) №2017/542 (Приложение VIII към CLP). Въпреки това ние сме сериозно обезпокоени от наближаващия краен срок за прилагане на Регламента (1 януари 2020 г. за смеси за използване от потребителите) и липсата на правна сигурност и яснота по някои ключови въпроси.

Циментовата индустрия направи анализ на приложимите процедури на Регламента и стигна до следните заключения:

 • Циментовите производители трябва да предоставят множество пълни досиета към Центровете по токсикология, имайки предвид границите на концентрации на съставките на цимента, така както са определени в Регламента;
 • Всички типове цимент имат еднакви рискове за здравето и поради това непрекъснатото актуализиране на информацията няма да донесе допълнителни ползи на клиентите, професионалните и промишлени потребители, но и ще предизвика поток от ненужна и дори объркваща информация към определените органи (центровете по токсикология), осуетявайки по този начин постигането на същинската цел на пакета от нормативни документи.

Най-подходящото решение за нашата индустрия, което ще ни позволи да изпълним изцяло задълженията си по Регламент (ЕС) №2017/542, е да можем да направим едно представяне на пълния пакет от информация и тя да е обвързана с един уникален идентификатор на формулата (UFI) за всички типове цимент.

За съжаление циментовата индустрия не вярва, че може да се намери и приложи подходящо решение преди приближаващия краен срок – 1 януари 2020 г. Ето защо ние настояваме за отлагане на прилагането на Регламента, за да може да се осигури достатъчно време за преодоляване на посочените по-долу пречки:

 • Забавяне на проучването за приложимост:

  Циментовата индустрия твърдо вярва, че резултатите от проучването за приложимост, инициирано от Европейската комисия, ще докажат нуждата от промяна на Регламент (ЕС) №2017/542. Като се има предвид 6 месечното забавяне при започване на проучването, трудно е да се очаква, че каквато и промяна да е предложена, тя може да се въведе до края на 2019 г., още повече пък да се осигури и достатъчно време на индустрията да изпълни набелязаните промени. В резултат от всичко това, спазването на посочения срок за изпълнение на изискванията, е непостижим.

 • Правната несигурност пречи на индустрията да се подготви за изпълнение на изискванията:

  Индустриалните сектори, засегнати от проучването, не могат да започнат да събират и да подготвят съответната информация за предоставяне, нито да създават UFI номера, така че да бъдат готови до определения краен срок за „смеси за използване от потребителите“, защото не знаят какви задължения ще им бъдат наложени в резултат на евентуални изменения на Регламента, и защото не е изяснена ролята на определени лица във веригата на доставките (напр. фирмите, които пре-етикират или ребрандират смесите).

 • ИТ инфраструктурата и ръководствата на Европейската агенция по химикали трябва да бъдат приспособени

  Решенията, които ще бъдат набелязани и въведени за засегнатите от проучването сектори, много вероятно ще имат влияние върху процеса на предоставяне и върху ИТ инструментите на Европейката агенция по химикали, и ще изискват промяна на инструментите, които се изпитват в момента, и ще доведат до забавяне в разработването на системната интеграцията. Решенията ще изискват и адаптиране на търговския ИТ софтуер. Това ще доведе до по-нататъшни закъснения в прилагането на законовите изисквания от индустрията.

Към момента циментовата индустрия предоставя на определените органи цялата необходима здравна информация под формата на един хармонизиран информационен лист за безопасност. Определените органи (центровете по токсикология) намират тази информация за достатъчна, тъй като всички типове цимент се свързват с еднакви опасности за здравето, и тъй като се сблъскват с много малко спешни случаи от здравен характер, свързани с употребата на цимент. Новото законодателство налага непропорционални и неприложими задължения на сектора без никаква допълнителна полза за потребителите и за центровете по токсикология.

БАЦИ насочи вниманието на експертите на МОСВ, които са членове на комитета CARACAL, към тези проблеми, и да отправи искане да се отложи датата за предоставяне на хармонизирана информация към центровете по токсикология. Отлагане от 12 месеца би позволило да се измени Приложение VIII към CLP, да се завършат ръководствата/ИТ инструментите и да се гарантира гладкото му прилагане, което накрая ще донесе ползи на гражданите, определените органи и икономическите оператори. Отлагането на датите за прилагане на Регламента няма да има ефект върху спешната медицинска помощ, тъй като определените органи на страните-членки ще продължат да работят по съществуващите към момента схеми, въведени с чл.17 на Директива 1999/45 и чл.45 на Регламент (ЕО) №1272/2008.

БАЦИ получи принципна подкрепа от МОСВ за изложената позиция и ще я вземе предвид при изготвяне на националната позиция на Република България.

БАЦИ представи и подобни позиции, изразени от няколко европейски асоциации на производители на строителни материали (CEMBUREAU, EFCA, EFCC, EMO, ERMCO, Eurogypsum and FEICA) и на Международната Асоциация за Сапуни, Детергенти и Поддържащи Продукти (A.I.S.E.).