БАЦИ изрази позиция до Народното събрание

БАЦИ изрази позиция до Народното събрание във връзка със Законопроект за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. В резултат на общи усилия с други организации, позицията бе възприета и народните представители изключиха твърдите производи на нефта от приложното поле на закона при приемането му.

С писмо до НС, БАЦИ изрази своето безпокойство от законопроект по Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, заведен в деловодството на Народното събрание със сигнатура 854-01-16 на 07.03.2018 година (наричан по-долу „Законопроекта”).

Със Законопроекта се предвиждат изключително утежнени условия за съхранението, транспорта и търговията с нефт и продуктите от нефтен произход, без да се отчита спецификата и многообразието на нефтените продукти и деривати.

Така, както е подготвен текстът на Законопроекта, в приложното му поле са включени и твърдите нефтопродукти – битум, асфалт и нефтен (петролен) кокс, търговията и използването на които не представляват обществен интерес и за които е необосновано прилагането на строгите административни изисквания, предвидени в Законопроекта. Видно от мотивите към Законопроекта, основната цел на закона е насочена към осигуряване на „лоялна конкуренция на пазара на течни горива” и намаляване на сивия сектор.

Нефтеният кокс е твърда субстанция, получавана при коксуването на тежките нефтени фракции с код по КН 27131100. Нефтеният кокс по външен вид не се различава от въглищата. Нефтеният кокс попада в обхвата на Закона за акцизите и данъчните складове, но за него не е определена специална акцизна ставка, а се прилага ставката за „еквивалентно гориво”, По качество и предназначение най-близки до нефтения кокс са въглищата. Нефтеният кокс се използва от нашите членове-циментопроизводители като гориво в пещите за производството на клинкер, поради което този Законопроект засяга всички членове на БАЦИ. Индустриалните потребители на нефтения кокс са регистрирани в Агенция „Митници” като освободени от акциз крайни потребители, а дружествата, осъществяващи търговия с нефтен кокс са регистрирани по реда на чл. 57а от Закона за митниците.

Тъй като в България няма производство на нефтен кокс, циментопроизводителите разчитат на внос на нефтен кокс по море (от пристанищата в гр. Варна и гр. Бургас), по р. Дунав и после на шосеен транспорт.

Считаме, че предвидените в закона утежнени изисквания към търговците на едро и превозвачите на твърди нефтопродукти за минимален капитал и учредяване на банкови гаранции, както и специфичните изисквания за съхранение на нефтените продукти, са необосновани по отношение на твърдите вещества от нефтен произход, като например нефтения кокс. Те ще затруднят изключително търговията с този продукт и ще постави в неблагоприятно положение българските предприятия-производители на цимент, използващи тези продукти, спрямо европейските им конкуренти.

В някои държави от ЕС (например Белгия, Германия, Гърция и др.) нефтеният кокс не попада в обхвата на нормите на акцизното законодателство, съответно в приложното поле на законите, третиращи търговията с течни горива. Това е така, тъй като по същество нефтеният кокс, както и другите твърди субстанции и деривати на нефта, нямат нищо общо като предназначение и субстанция с течните горива и в тази връзка подчиняването им на разпоредбите на Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход е необосновано.

Предвид гореизложеното БАЦИ помоли народните представители да изключат твърдите производи на нефта от приложното поле на законопроекта.

В резултат на общи усилия с други организации, позицията бе възприета и народните представители изключиха твърдите производи на нефта от приложното поле на закона при приемането му.