БАЦИ изпрати поздравително писмо до новоизбраните 17 български депутати в ЕП

От името на Българската асоциация на циментовата индустрия (БАЦИ)и на CEMBUREAU – Европейската циментова асоциация, моля даприемете нашите сърдечни поздравления за успешното Ви избиране задепутат в Европейския парламент, представляващ Република България.Желаем Ви успех в поемането на този пост в Европейския парламент.

БАЦИ е сдружение с нестопанска цел, в което членуватпроизводителите на цимент на територията на Република България,три от най-известните циментови компании – „Девня Цимент“ АД и„Вулкан Цимент“ АД (част от групата Хайделберг), „Холсим България“АД (част от групата ЛафаржХолсим) и Титан „Златна Панега Цимент“АД (част от групата Титан). През 2018 г. по данни на НСИ общотопроизводство на несмлян цимент (клинкер) в България възлиза наоколо 2.3 милиона тона. Членовете на сдружението са едни отнай-големите работодатели, като след придобиването на циментовитезаводи от международните компании са инвестирани и се инвестиратзначителни финансови средства, напълно модернизирайкипроизводствените мощности и използвайки най-добрите наличнитехнологии. БАЦИ активно работи по всички приоритети наЕвропейския съюз, които касаят циментовата индустрия, вкл. заизпълнение на Европейската стратегическа дългосрочна визия запросперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношениена климата икономика до 2050 г. Повече и подробна информация задейността на сдружението може да бъде намерена и на https://bacibg.org/.

Бихме искали да използваме възможността да Ви помолим дапродължите подкрепата си за растежа, създаването на работни местаи развитието на иновациите в Европейския съюз. Циментоватаиндустрия в Европейския съюз дава работа на 47 000 души,произвежда 173 милиона тона цимент и има оборот от 15,2 милиардаевро през 2016 г., като в резултат на това през същата година есъздала добавена стойност от 4,6 милиарда евро за европейскатаикономика.

Като насочите вниманието си към европейската политика и регулациив сектора, можете да допринесете за запазване наконкурентоспособността на нашия бизнес в Европа. Въпреки чепродължаваме да инвестираме в технологии, които намаляватвъглеродния отпечатък, нашата индустрия се нуждае от съгласуванарамка за политиките, която да признава приноса на нашата индустрияза енергийната ефективност и изменението на климата във веригатаза създаване на стойност в сектора. Подобрената трайност,енергийната ефективност и подпомагащата роля на бетона викономиката на ниски въглеродни емисии следва да се вземат предвидпри разработването на политики. Също така ще приветстваме изборана правилните политически лостове за насърчаване на индустриалнатасимбиоза в една истински кръгова икономика. Това е така, защотоциментовата индустрия все повече използва алтернативни горива,като например отпадъци, произхождащи от други отрасли, за данамали допълнително използването на конвенционални изкопаемигорива и свежи суровини.

Във връзка с горното, прилагаме за Ваша информация манифеста наЕвропейската циментова асоциация Да продължим изграждането навъглеродно-неутрална Европа, както и карта на действащитециментови заводи в Република България.

Очакваме с нетърпение съвместната ни работа в започналата наскоронова парламентарна сесия.