СХЕМА НА ЕС ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕМИСИИ

Кратък преглед

Системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) се разглежда като крайъгълен камък на политиката на Европейския съюз за борба с измененията на климата. Схемата на ЕС за търговия с квоти за емисии работи на принципа „ограничаване и търговия“. В рамките на определени прагове дружествата получават или купуват квоти за емисии, които могат да търгуват помежду си при необходимост. След всяка година дадена компания трябва да предаде достатъчно квоти, за да покрие своите емисии. Понастоящем се намираме в Етап 3 от схемата, който е за периода 2013-2020 г. Етап 4 от схемата, който ще се прилага след 2020 г., в момента е обект на обсъждане на равнище ЕС.

Нашето виждане

 • Възгледите на циментовата индустрия относно Етап 4 на СТЕ на ЕС са накратко следните:
  Участващите в СТЕ сектори вече допринасят пропорционално повече за общата цел на ЕС за намаляване на емисиите, в сравнение със секторите извън СТЕ. Ето защо целите за намаляване с 43% и 2,2% (коефициент на линейно намаление) за Етап 4 не трябва да се увеличават допълнително.
 • Всички енергоемки отрасли трябва да бъдат включени в списъка на „застрашените от изтичане на въглерод“ дейности, като всички инсталации получават безплатно разпределение на квоти въз основа на амбициозни, но реалистични показатели.
 • Безплатното разпределение на квоти трябва да бъде съобразено с действителното производство, за да се избегнат т. нар. неочаквани печалби.
 • Не следва да има междусекторен коригиращ фактор, тъй като това няма да зачита заключенията на Европейския съвет от октомври 2014 г., които не изискват неоправдани разходи за най-добре справящите се дружества.
 • Не трябва да се прави разграничение между секторите. ЦЕМБЮРО твърдо се противопоставя, както срещу системата на подреждане (tiering) на безплатни квоти, така и срещу междусекторния коригиращ фактор.
 • За да се осигурят достатъчно безплатни квоти на нивото на най-добре справящите се дружества, предложеният от Европейската комисия дял квоти за търгуване/безплатни квоти (съответно 57/43%) трябва да бъде преразгледан в полза на увеличението на наличните безплатни квоти.
 • Необходимо е да се предостави повече подкрепа за иновациите в енергоемките отрасли. Освен това акцентът трябва да обхваща целия спектър от нисковъглеродни технологии, включително улавяне и оползотворяване на въглеродните емисии в промишлеността. Фондът за иновации следва да бъде изцяло финансиран от търгувания дял.

КРЪГОВА ИКОНОМИКА

Кратък преглед

На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет за кръговата икономика с четири законодателни предложения относно отпадъците, включително предложение за преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците. Целта на Комисията е да се намали количеството на генерираните отпадъци, като се насърчат подобренията в управлението и рециклирането на отпадъците на равнище държави-членки. В тази връзка ЕК е определила няколко цели, които включват рециклиране на общинските отпадъци и отпадъците от опаковки и намаляване на количеството депонирани на сметищата отпадъци.

Нашето виждане

Европейската циментова индустрия постоянно използва отпадъците като ресурс, благодарение на това, което обичаме да наричаме „съвместна обработка“ („ко-обработка“ - co-processing). Съвместната обработка е използването на отпадъци като суровина или като източник на енергия, или и двете, за заместване на природни минерални ресурси (рециклиране на материали) и на изкопаеми горива като въглища, нефт и газ (енергийно оползотворяване) в промишлени процеси. ЦЕМБЮРО силно подкрепя законодателство, което - в допълнение на енергийното оползотворяване - признава тази форма на рециклиране на материали и приноса й за постигането на амбициозните цели за рециклиране в Европа. Няколко държави-членки (например Белгия, България и Франция) вече отчитат рециклирането на неорганичното съдържание на излезли от употреба автомобилни гуми при производството на цимент. Целта на ЦЕМБЮРО е това да се  признава на равнище ЕС. Така ЦЕМБЮРО активно се застъпва за включването на въпроса в предложението за преразглеждане на Рамковата директива за отпадъците, по-специално в рамките на предложенията, свързани с битовите отпадъци. По-долу са дадени някои ключови факти за това как циментовата индустрия допринася за ефективността на ресурсите:

 • Около 5% от суровините, използвани в производството на клинкер в Европа се състоят от рециклиран материал и пепел от гориво, възлизащи на около 8 милиона тона годишно.
 • През 2014 г. европейската циментова индустрия използва енергиен еквивалент от около 15,8 мегатона въглища (за производството на 172 мегатона цимент).
 • Алтернативните горива, включително отпадъчната биомаса, съставляват 41% от микса на горива в Европа, като спестяват около 6.5 мегатона въглища и водят до 18 мегатона избегнати емисии на въглероден двуокис годишно. През 1990 г. процентът на получена от използването на отпадъци като гориво не-възобновяема енергия е бил 3%.
 • 14% от алтернативните горива, използвани от европейската циментова индустрия, се състоят от биомаса от отпадъци, като например месокостно брашно и утайки от отпадъчни води.
 • Дялът на материали за рециклиране при съвместната обработка допринася за постигането от страна на държавите-членки на целите на ЕС за рециклиране.

КВАРЦОВ ПРАХ

Респирабилен кварцов прах

Кратък преглед

Кристалният силициев диоксид (кварцов прах) е основен компонент на много материали, използвани в промишленото производство и бита. Респирабилният кварцов прах е праховата фракция на кристалния силициев диоксид, която влиза в човешкото тяло чрез вдишване. Въпреки че кварцовият прах съществува навсякъде в природата, вдишването му може да представлява опасност за работниците.

През м. декември 2017 г. в Официалния вестник на ЕС беше публикувана изменената Директива за канцерогенните и мутагенните вещества (CMD). Изменената директива определя европейски гранични стойности на професионална експозиция  (BOEL) на генерирана от работен процес респирабилен кварцов прах от 0,1 mg/m³. От този момент държавите-членки разполагат с две години, за да ги транспонират в националните законодателства. Въпреки това, повечето европейски държави-членки вече са определили национални гранични стойности на професионална експозиция на респирабилен кварцов прах, някои от които са по-строги от европейската стойност.

В член 18а от Директивата за канцерогенните и мутагенните вещества се посочва, че Европейската комисия ще направи оценка на необходимостта от промяна на тази гранична стойност като част от следващата оценка на прилагането на директивата. В член 17а от Директива 89/391/ЕИО се посочва, че „държавите-членки имат срок от пет години да представят доклад за изпълнението след влизането в сила на Директивата за канцерогенните и мутагенните вещества, и че Комисията трябва да оповести резултатите от своята оценка в срок от 36 месеца“. Това означава, че европейските гранични стойности на професионална експозиция на респирабилен кварцов прах няма да бъдат ревизирани преди изтичането на 8 години.

Нашето виждане

ЦЕМБЮРО е страна по Споразумението за социален диалог на  NEPSI - European Network for Silica - Европейската мрежа за силициев диоксид, и продължава да се застъпва твърдо в полза на официалното признаване на извършената от NEPSI работа по Споразумението за социален диалог. Причината за това е, че чрез Споразумението за социалния диалог на NEPSI бяха разработени подробни указания и оценки относно задълженията за свеждане до минимум, като се отчитат голямото разнообразие от промишлени обстоятелства и най-добрите начини за решаване на проблема с помощта на специфичен секторен опит. В това си качество Споразумението за социалния диалог допълва общите изисквания на директивата, а като спазват дадените от NEPSI насоки, страните по споразумението прилагат тези изисквания по информиран и съобразен начин.

Социалните партньори в NEPSI са благодарни за положителното признание, дадено съгласно Съображение 6 от Споразумението на Корепер относно директивата, което отчита ролята на добрите практики на социалния диалог по Споразумението за защита здравето на работниците чрез добра обработка и използване на кристален силициев диоксид и съдържащи го продукти (така нареченото NEPSI Споразумение) като ценен и необходим инструмент за допълване на регулаторните изисквания и за подкрепа на тяхното ефективно прилагане.

Последната отчетна година на NEPSI е 2018 г. ЦЕМБЮРО с гордост съобщава, че благодарение на усилията на своите членове е постигнато 100% отчитане на идентифицираните съоръжения като 98,93% от служителите, потенциално изложени на респирабилен кварцов прах са обхванати в оценка на риска и се наблюдава подобрение по отношение на всички ключови показатели за ефективност.


ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ СГРАДИ:

Кратък преглед

На 30 ноември 2016 г. Европейската комисия представи пакета от мерки „Чиста енергия за всички европейци“. Пакетът съдържа важни компоненти, свързани със строителството на сгради, включително предложения за изменения на директивите относно енергийните характеристики на сградите, енергийната ефективност и възобновяемата енергия, както и новата инициатива „Умни финанси за умни сгради“.

 

Нашето виждане

Използването на бетон в сградите допринася за енергийната ефективност благодарение на високата топлинна маса на бетона. Когато е топло, бетонните елементи абсорбират излишната топлина, забавяйки повишаването на температурата в помещенията на сградата. Когато вечер температурите падат, бетонът освобождава тази топлина, като поддържа помещенията в комфортна температура. Това води до спестяване на енергия и създава по-добър вътрешен климат за обитателите на сградата. В модерните сгради „топлинно активирани“ строителни системи, при  които по вградени в бетона тръби тече гореща или студена вода или въздух, могат допълнително да повишат този ефект. Благодарение на способността да съхранява енергия, топлинната маса на бетона може също да допринесе за по-голямо усвояване на енергия от възобновяеми източници в сградите. Освен това, благодарение на  това, че бетонът е въздухонепроницаем и издръжлив , потреблението на енергия от бетонни сгради значително намалява през експлоатационния им срок.

С оглед на горното, ЦЕМБЮРО изцяло подкрепя признаването в рамките на предложеното изменение на Директивата относно енергийните характеристики на сградите на приноса на строителните материали с висока топлинна маса, както е посочено в предложеното изменение на Директивата, а именно, че термичният капацитет трябва да се има предвид при изчисляване на енергийната ефективност на сградите. Освен това предложението за оценка на способността на сградите да съхраняват енергия и да си взаимодействат с електропреносната мрежа като част от предложения  „индикатор за интелигентност“ (smartness indicator) е добре дошло. Както бе посочено в наскоро публикувано проучване на , поръчано от инициативата относно бетона, топлинната маса на особено големи сгради може да осигури тази гъвкавост, като позволи консумацията на енергия да бъде изместена във времето („активна реакция спрямо търсенето“) чрез съхраняване на топлинна енергия в конструкцията на сградата. Това може да доведе до намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 25% на жилище, на до 50% намаляване на необходимостта от максимален върхов капацитет на снабдяване с електроенергия, и  спестявания в размер на до 300 евро на домакинство на година.

В социален аспект, ЦЕМБЮРО с удовлетворение приема  важността, която се придава на средата в закритите помещения и по този начин на здравето и благосъстоянието на обитателите, тъй като това трябва да върви ръка за ръка с екологичните цели. Необходимо е също така да се обмислят ползите от това енергийните сгради да бъдат по-енергийно ефективни за потребителите, особено тези, които са изложени на риск от енергийна бедност. От финансова гледна точка е ясно, че стремежът към по-енергийно ефективни сгради ще изисква адекватно финансиране. Ето защо приветстваме инициативата „Умни финанси за умни сгради“ и нейния акцент върху подобряване на достъпа до публични и частни фондове за инвестиции в енергийна ефективност.