Актуални коментари на БАЦИ и CEMBUREAU по текстовете на ЗННЕП

1. Компромисен текст от 5-ти септември на испанското председателство относно Закона за нетните нулеви емисии от промишлеността (ЗННЕП)– анализ и коментари на БАЦИ и CEMBUREAU

 • Транспортът на CO2 е поставен на същото ниво като съхранението – испанското председателство предлага транспортът на CO2 да се постави на същото ниво като съхранението в съображение 14 („ЕС трябва да разработи перспективно предлагане на постоянни геоложки места за съхранение на CO2, разрешени в съответствие с Директива 2009/31/EU17, както и транспортна инфраструктура“), както и на други ключови места в текста (съображение 22, членове 10, 16, 17). Необходимостта от подход на веригата на стойността е подчертана и в съображение 15. Всички тези промени се приветстват изключително добре, защото въпросът за транспорта на CO2 е от решаващо значение. Важно е обаче освен транспорта на CO2 и съхранението на CO2 разпоредбите на NZIA да обхванат и инсталациите за улавяне (напр. инсталация за улавяне на въглерод в циментов завод).
 • Разпоредби за свободен достъп при улавянето и съхранението на въглерод (CCS): Приветстваме предложената от испанското председателство промяна в съображение 13а, в частност изречението „ признава се, че пълните и индивидуални вериги за CCS включително улавяне, транспорт и съхранение трябва да се създадат до 2030 г. с подходящи разпоредби, гарантиращи конкуренция и отворен достъп“. От решаващо значение е до местата за съхранение на CO2 да имат достъп трети страни при справедливи пазарни условия.
 • Улавянето и оползотворяването на въглерод (CCU) трябва да се разглежда като стратегическа технология с нулеви нетни емисии: CCU остава жизненоважно за много циментови пещи в ЕС, които нямат излаз на море и не са близо до места за съхранение на CO2. Поради това е много важно в член 3б CCUS (т.е. CCS и CCU) да се признаят за стратегическа технология с нулеви нетни емисии.
 • Други промени, свързани с CCUS:
  • Положително е, че солените водоносни хоризонти вече са включени в текста (член 17).
  • Промяната в член 17 се приветства силно. Ако докладът, посочен в параграф 2, покаже, че на тяхна територия не се изпълняват проекти за съхранение на CO2, държавите-членки докладват за плановете си за улесняване на декарбонизацията на промишлените сектори и развитието на трансграничния транспорт на CO2“. Освен „развитие на трансграничния транспорт на CO2“ би било положително да се добавят и проектите за оползотворяване на CO2.
  • Положително е в член 35 да се заложи основата на целта за съхранение на CO2 до 2040 г.: „Не по-късно от 31 декември 2026 г. Комисията може да предложи изменение на настоящия регламент, за да въведе нова цел на ниво съюз за капацитет за инжектиране на CO2 до 2040 г. Ако реши да не предложи въвеждане на цел за 2040 г., Комисията обосновава решението си пред Европейския парламент и Съвета.”
 • Допълнителни коментари
  • Разпоредбите относно финансирането могат да се засилят още например чрез включване на изискване определена сума от вътрешните приходи от СТЕ да се използва от държавите-членки за подпомагане на технологични проекти с нулеви емисии в промишлени сектори (напр. внедряване на улавяне на въглерод на промишлен обект).
  • Разпоредбите относно издаването на разрешителни трябва да се подобрят така, че да уточняват, че по-кратките процедури за издаване на разрешителни ще се прилагат „от получаването на заявление за проект“ (а не „от потвърждаването на валидността на заявлението“) – член 3е и член 6.6.

Изменения на ЗННЕП в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) – анализ и коментари на БАЦИ и CEMBUREAU

 • Въведение – Състояние на инвестициите за CCUS в циментовия сектор: През лятото пет допълнителни проекта на CCUS за цимент бяха избрани по последната покана за финансиране на СТЕ иновации (юли) – това се добавя към другите четири проекта, избрани по предишни покани, което е отлична новина за декарбонизацията на сектора. Като цяло циментовия сектор на ЕС планира/разработва около 38 проекта, свързани с CCUS: 8 проекта за CCS, 16 проекта за CCU, 14 проекта за CCUS (насочени предимно към съхранение на CO2, но и към CCU) – вижте картата на текущите инвестиции на CEMBUREAU. От решаващо значение е тези инвестиции да бъдат подкрепени и NZIA е от решаващо значение в това отношение. В CEMBUREAU сме убедени, че до 2030 г. само циментовият сектор ще трябва да съхранява 12-15 милиона тона CO2 годишно.
 • Проектите за транспорт и улавяне на CO2 трябва да се включат в обхвата на NZIA: Освен съхранението на CO2 от решаващо значение за проектите за CCUS е развитието на транспортна инфраструктура за CO2. Затова ние приветстваме предложенията на докладчика и различни политически групи за включване на транспорта на CO2 в NZIA (изменения 15, 19, 20, 52, 78, 79, 561, 582, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 838, 839, 841, 842, 843, 844, 845, 847, 1079). Особено критично е по-краткият краен срок за издаване на разрешително в NZIA да обхваща не само проектите за съхранение на CO2, но и проектите за транспорт на CO2 и CCUS в промишлени инсталации.
 • Задълженията на държавите-членки за докладване на CCS трябва да се засилят: Ние приветстваме измененията, които изискват държавите-членки да докладват по-подробно за CCUS проектите на техните територии, включително за транспорт на CO2 и CCUS проекти в промишлени обекти. Когато държавите-членки не са в състояние да развият капацитет за съхранение на CO2, те следва да планират начини за транспорт на CO2 до съоръжения за съхранение в съседни държави-членки (1045, 1048, 1050, 1051, 1052, 1053, 1055, 1070, 1071, 1072, 1073, 1091, 1092, 1152).
 • Справедлив достъп до инфраструктура за съхранение на CO2: Изключително важно е инфраструктурата за съхранение на CO2 (и съхранение, и транспорт) да зачита принципите на прозрачност и достъп на трети страни, за да предлага на клиентите условия за справедлив пазарен достъп. Затова ние подкрепяме измененията от докладчика и различните политически групи по темата (73, 1064, 1065, 1078, 1129, 1130).
 • Цел за капацитет за инжектиране на CO2 до 2040 г.: Освен целта за капацитет за инжектиране до 2030 г. е важно да се определят цели за капацитет за инжектиране на CO2 до хоризонта 2040 г., което следва да се направи като част от определянето на целите за климата до 2040 г., инициирани от Комисията. Затова ние подкрепяме измененията от докладчика и различните политически групи в това отношение по темата (74, 1025, 1026, 1027, 1028).
 • Сътрудничество с трети държави за съхранение на CO2: Някои съседни държави (например Великобритания и Норвегия) може да предложат значителен капацитет за съхранение на CO2 и сътрудничеството с тях ще бъде важно. Ние подкрепяме изменение 17 от докладчика по тази тема, както и изменения 1066, 1068, 1069. 
 • Признаване на различните видове съхранение на CO2: полезно е да се уточни, че освен изчерпаните нефтени и газови находища съхранение на CO2 могат да предложат и солените водни хоризонти. Затова ние подкрепяме измененията от докладчика и различните политически групи по темата (72, 582, 583, 1097, 1098).
 • CCU следва да се дефинира като стратегическа технология с нулеви нетни емисии: наред с CCS CCU е от решаващо значение за декарбонизиране на циментови заводи, които нямат излаз на море. CCU подкрепя и ограничаването на измененията на климата в критични сектори като транспорта и химическата промишленост. Затова приветстваме измененията, които целят включване на CCU в приложението (1530, 1543, 1544, 1545, 1547, 1548, 1552).
 • По време на целия процес на подаване на заявления трябва да се прилагат по-кратки срокове за издаване на разрешителни: ние приветстваме предложените от докладчика и различни политически групи промени, които уточняват, че по-кратките процедури за издаване на разрешителни ще се прилагат „от получаването на заявлението за проект“ (а не „от потвърждението на валидността на заявлението“) – изменения 50, 58, 563.
 • Стратегическите проекти с нулеви нетни емисии следва да се подкрепят финансово: ние приветстваме предложенията на докладчика и други членове на ЕП най-малко 25% от националните приходи от СТЕ да се насочат към постигане на целта на NZIA (изменения 71, 311). Вътрешното финансиране наистина е от решаващо значение за подкрепа на революционни технологични проекти в индустриалните сектори.

2. Европейската комисия току-що се свърза с циментовата индустрия, за да ни предупреди, че някои държави-членки яростно се противопоставят на конкретният раздел от Закона за нетните нулеви емисии от промишлеността (NZIA), който налага задължения на производителите на петрол и газ (член 18). Член 18 налага на нефтените и газови компании задължението да допринасят (пропорционално на дела си в производството на суров петрол и природен газ в Съюза) към целта на ЕС за 50 милиона тона CO2, като ефективно предоставят капацитет за инжектиране на CO2. Тези задължения са важни за допълване на целта за CO2 за целия ЕС (член 16) и задълженията за прозрачност на държавите-членки (член 17) и гарантират, че целта от 50 милиона тона ще бъде ефективно постигната.

Разбрахме, че някои от производителите на нефт и газ в момента усилено лобират срещу член 18, като твърдят, че няма достатъчно гаранции, че през следващите години ще има достатъчно търсене на капацитет за CO2.

Комисията се бои, че след като група държави-членки се противопоставят на член 18 (Германия и Дания са споменати изрично), този конкретен член няма да оцелее след предстоящите преговори в Съвета, а след това и по време на тристранните преговори. Затова е важно да се ангажираме като държава-членка в полза на член 18. Следващите две седмици ще са особено критични, защото се очаква обсъждане на въпроса по време на предстоящата среща на COREPER.

 

Любезно молим за подкрепа на член 18. Предлагаме следните два основни аргумента:

 • На европейско ниво циментовата индустрия сме вложили значителни инвестиции в CCUS, които ще изискват капацитет за съхранение на CO2: По последната покана за финансиране на СТЕ иновации (юли) бяха през избрани още четири допълнителни проекта за CCUS за цимент – това се добавя към другите четири проекта, избрани по предишни покани. Като цяло циментовия сектор на ЕС планира/разработва около 38 проекта, свързани с CCUS: 8 проекта за CCS, 16 проекта за CCU, 14 проекта за CCUS (насочени предимно към съхранение на CO2, но и към CCU). В CEMBUREAU сме убедени, че до 2030 г. само циментовият сектор ще трябва да съхранява 12-15 милиона тона CO2 годишно.
 • Член 18 е от решаващо значение, за да се гарантира, че целта от 50 милиона тона капацитет за инжектиране на CO2 ще бъде постигната: БАЦИ и CEMBUREAU напълно подкрепят разпоредбите на членове 16 и 17, но е от решаващо значение те да бъдат допълнени от реално правно задължение за предоставяне на местата за съхранение на CO2 и посрещане на нуждите на пазара, както предлага Европейската комисия. Нефтодобивните и газови предприятия притежават необходимото ноу-хау за разработване на такива места за съхранение и многократно са се ангажирали да увеличат общия капацитет на ЕС за съхранение на CO2.