За БАЦИ

Сдружение “Българска асоциация на циментовата индустрия” е организация с нестопанска цел. Основните цели на Сдружението са :

а) да защитава и подкрепя общите интереси на членовете на Сдружението;
б) да съдейства за постигането на възможно най-широкото използване на цимента във възможно най-много области;
в) да развива такива технологии и методи на производство, които да допринасят в най-голяма степен за опазването на околната среда.

Средствата за постигане на целите на Сдружението са:

а) да информира компетентните държавни органи за същността на проблемите при производството на цимент и да докладва, спазвайки закона, за мерките, които могат да се вземат, за да се подобрят условията на труд в този сектор;
б) да наблюдава трудовото и търговското законодателство в страната и да подпомага неговото развитие, чрез участия в дискусионни групи и даване на предложения, доколкото българското законодателство предвижда такива възможности;
в) да участва в други международни циментови асоциации, както и да представлява циментовия сектор пред различни научни, професионални и международни организации;
г) да развива и разширява използването на цимента чрез изследвания, обучения и осигуряване на консултации;
д) да си сътрудничи с други отрасли на българската икономика, които имат общи цели с тези на циментовата индустрия.