Slider

Сдружение Българска асоциация на циментовата индустрия е браншова организация с нестопанска цел, чиито основни цели са:

• да защитава и подкрепя общите интереси на циментовите заводи в Република България;
• да съдейства за постигането на възможно най-широкото използване на цимента във възможно най-много области;
• да допринася за развитието на такива технологии и методи на производство, които да допринасят в най-голяма степен за опазването на околната среда.

Средствата за постигане на целите на БАЦИ са:

• информиране на компетентните държавни органи за същността на проблемите при производството на цимент и докладване, спазвайки закона, за мерките, които могат да се вземат, за да се подобрят условията на труд в този сектор;
• наблюдние на трудовото и търговското законодателство в страната и подпомагане на неговото развитие, чрез участия в дискусионни групи и даване на предложения, доколкото българското законодателство предвижда такива възможности;
• участие в други международни циментови асоциации, както и представителство на циментовия сектор пред различни научни, професионални и международни организации;
• развитие и разширение на използването на цимента чрез изследвания, обучения и осигуряване на консултации;
• сътрудничество с други отрасли на българската икономика, които имат общи цели с тези на циментовата индустрия.